Public Notice

“Kung sabagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Cristiano; ang Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi ba’t ang mga nasa loob ng iglesiya ang dapat ninyong hatulan? Sabi nga sa kasulatan, ‘Itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masasamang tao”

I CORINTO 5:12-13 (Magandang Balita Biblia, RTPV05)

“Ang tinutukoy ko na huwag ninyong papakisamahan ay ang nagsasabing sila’y Cristiano nguni’t nakikiapid, sakim, sumasamba sa diyus-diyusan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Ni huwag kayong makisalo sa ganyang uri ng tao”

I CORINTO 5:11 (Magandang Balita Biblia, RTPV05)

“At nakukuha pa ninyong  magmalaki! Dapat sana’y mahiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag”

I CORINTO 5:2 (Magandang Balita Biblia, RTPV05)

“Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos nang una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo; Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak, at nagkakasala at siya’y hinahatulan ng kaniyang sarili”

TITO 3:10-11 (Ang Biblia)

Pastoral Notice #1

Pastoral Notice #2

Pastoral Notice #3

Please be informed that BRIAN RAMOS is no longer connected with our church. He was a visitor and guest of our church but was never admitted into membership.  He was banned from our fellowship on the first week of December because of financial and sexual issues with some of our members.  Any monetary transactions done by him in the name of our church or our support group Bahaghari Dasmarinas will not be honored by us. Thank you.

 

 

Pastoral Notice #4

Please be informed that RONALD “ALLAN” MANGABAT is no longer connected with our church as of May 10, 2012. He was admitted into membership on April 08, 2012. He stayed in our church for two months and was under observation following his first offense last year. He is now officially excommunicated and banned from our fellowship because of lying, stealing and qualified theft.

People went to our church today and testified against him. Charges against him are now being filed at Barangay Sta. Maria and Barangay Sampaloc IV City Homes. We gave him all the necessary teachings on how he should start a new life but he was very hesitant. We have been observing him for two months but still no changes are taking place as he have been breaking the rules and regulations of our Shelter Ministry.

Any monetary transaction by him in the name of our church or our support group Bahaghari Dasmarinas will not be honored by us. Thank you. We are still praying and hoping that he will amend and change his ways.