Isang Liham ng Paghilom, Pagkakasundo at Pagkakaisa

ISANG LIHAM NG PAGHILOM, PAGKAKASUNDO AT PAGKAKAISA

Mga Minamahal kong Kapatid Kay Kristo,

Pagbati ng Kapayapaan mula sa Pangalan na higit sa lahat ng mga Pangalan, sa Pangalan ni Jesus ang Kristo, ang Anak ng Dios na Buhay at Panginoon nating lahat. Una sa lahat ay nais kong ipabatid sa inyo na ako po ay kinasihan ng Banal na Espiritu upang ipahatid sa inyo ang sulat na ito.  Isang liham ng paghilom, pagkakasundo at pagkakaisa.  Alam kong maraming sugat ang naiwan nating lahat sa isa’t-isa.  Lahat tayo ay may pagkukulang sa isa’t-isa.  Lahat tayo ay nagkasala sa isa’t-isa.  Walang malinis sa ating lahat.  Lahat tayo ay nakagawa ng mga bagay na hindi natin dapat ginawa at nakapagsalita ng mga bagay na hindi natin dapat sabihin.  Kung kaya bilang isang naglilingkod sa ating Panginoon pinangungunahan ko na ang pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran sa inyong lahat kung ako man ay nakagawa ng anumang kasalanan sa inyo.

Ikalawa, sinasabi sa atin ng Biblia na “Ang sambahayang nababahagi sa kaniyang sarili ay kailanma’y hindi makatatayo”, “A house divided by itself will not stand”.  Lahat tayo ay nagnanais na maabot ang gay, lesbian, bisexual at transgender community.  Lahat ng ating mga ginagawa ay para sa kanila at dahil sa kanila.  Hindi makakabuti sa kanila kung makikita nila at maririnig nila na tayong mga leader ng iba’t-ibang simbahan ay parang mga batang nagaaway sa mga maliliit na mga bagay.  Kalimutan na natin ang nakaraan at harapin ang ating magandang kinabukasan.

Ikatlo, hinihiling ko sa inyo ng may buong pagpapakumbaba na tayo ay magkaisa para sa buong LGBT community.  Hindi natin kayang abutin ang buong Pilipinas ng nagiisa.  Ang sabi nga ng kanta “walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang”.  Hindi natin kayang gampanan ang pagabot sa buong community ng nagiisa lamang.  Dapat sa atin magsimula ang pagkakaisa.  Kapag nakita nila na tayo ay nagkakasundo, nagkakaisa at nagtutulungan matatapos ang kaguluhan at magiging mabuti tayong halimbawa sa lahat ng ating nasasakupan.

Panghuli, dapat nating isipin na tayong lahat ay bahagi ng iisang katawan ni Cristo.  Ang MCC, Ang CUC, Ang Catholic Diocese of One Spirit, Ang Unitarian Universalists at iba pang mga grupo ng pananampalataya ay bahagi ng IISANG KATAWAN NI KRISTO.  Iba-iba lang ang pangalan nguni’t iisa lang ang gusto nating mangyari, ang magkaroon ng pantay na karapatan ang ating community sa ating lipunan.  Bagaman iba’t-iba tayo ng pamamaraan, iba’t-iba ng istilo, iba’t-iba ang legwaheng ating sinasabi, iba’t-iba ang ideya, iba’t-iba ang polisiya, iba’t-iba ang pilosopiya nguni’t alam ko na pare-pareho lang ang ating mithiin, na isang araw makita natin na wala ng diskriminasyon, wala ng mapapatay dahil sa ating oriyentasyon, wala ng matatangal sa trabaho ng dahil sa itsura at kilos, kundi ang mabuhay tayong lahat ng tahimik, malaya, at pantay-pantay. Ang dalangin ko sa Panginoong Jesus nawa’y mabuksan ang ating mga puso tungo sa paghilom, pagkakasundo at pagkakaisa.  Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.  Mabuhay ang LGBT community sa buong Pilipinas.  Mabuhay tayong lahat!!!

Ang inyong kapatid kay Kristo,

Rev. Elder Regen R. Luna, CUC SSD CDOS
Elder, Christian United Church
Pastor, Jesus Christ the Good Shepherd COG-CUC
Priest, Catholic Diocese of One Spirit in the Philippines
Dean, Christian United Church Missionary Conference of Southeast Asia

PHOTO FORMAT CLICK THE PHOTO TO ENLARGE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s