COG leader and members celebrated the Baptism of the Lord

PAGBABAGONG BUHAY NGAYONG BAGONG TAON

PANIMULA:

Sa ating mabuting balita ngayon ay makikita natin ang pangangaral ni Juan Bautista. Siya ay nagbabautismo ng mga tao kapag sila ay nagsisisi na sa kanilang mga kasalanan. Habang siya ay nagbabautismo ay lumapit sa kaniya ang ating Panginoong Jesus upang magpabautismo, ayaw sana itong gawin ni Juan sapagkat naniniwala siya na hindi kailangang bautismuhan ang ating Panginoong Jesus sapagkat siya ang magbabautismo sa tao ng Espiritu Santo. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Jesus ay hayaan nating maganap ang kalooban ng Dios. Sumunod si Juan sa sinabi ng ating Panginoong Jesus kaya binautismuhan niya ang ating Panginoon at nabuksan ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa kaniya na may anyong kalapati at ang tinig ng Dios Ama ay umalingawngaw mula sa langit na sinasabing ito ang sinisinta kong Anak.

Ipinapakita sa atin ng ating mabuting balita ang napakaraming katotohanan kung papaano tayo magbabagong buhay ngayong bagong taon:

UNA, MAGSISI NG MGA KASALANAN, ito ang sinasabi sa Mateo 3:2 “Magsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit…” Ang pagsisisi mga kapatid ay hindi yung pagiyak tungkol sa mga kasalanan. Ang salitang pagsisisi sa wikang Griego ay METANOIA na ang ibig sabihin ay MAGBAGO NG ISIP. Ang una nating dapat gawin ngayong bagong taon ay ang MAGSISI sa ating mga kasalanan o MAGBAGO TAYO NG ISIP tungkol sa ating mga ginagawang kasalanan. Ibig sabihin MAGDESISYON KA, na hindi mo na gagawin ang iyong mga kasalanan. Yan ang tunay na ibig sabihin ng pagsisisi ng mga kasalanan. Marami ngayong nagsasabi na nagsisisi na sila sa kanilang mga kasalanan at naglulupasay pa pero umuulit uli bakit? Kasi hindi naman talaga nagbago ang isip nila tungkol sa pagawa ng kasalanan. So ngayong bagong taon MAGBAGO NA TAYO NG ISIP.

Pangalawa, IPAHAYAG NATIN ANG ATING MGA KASALANAN, Ito ang sinasabi sa Mateo 3:6 “At sila’y kaniyang binautismuhan sa ilog ng Jordan, na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan…” Sa oras ng pagbabautismo kailangang ipahayag mo kung ano-ano ang iyong mga kasalanan. Noong tayo ay bininyagan naipahayag ba natin ang ating mga kasalanan? Kailan tayo magkakaroon ng kakayahang ipahayag ito? Kapag handa na tayong magbagong buhay. Kapag nagdesisyon na tayong magbagong buhay diyaan lang magaganap ang tunay na pagbabautismo. Noong tayo ba ay nagpabautismo sa mga dati nating simbahan ipinahayag ba natin ang ating mga kasalanan? Kung hindi nangangahulugan lang na ang bautismong ginawa sa atin ng mga naunang nagbautismo sa atin ay walang epekto sa kabilang buhay. Kaya kung handa ka ng magbagong buhay dapat handa ka ng ipahayag ang iyong mga kasalanan sa Dios at sa taong magbabautismo sa iyo.

IKATLO, MAGBUNGA TAYO NG KARAPAT-DAPAT SA PAGSISISI, Kung sinasabi nating handa na tayong magbagong buhay kailangan patunayan natin ito sa Dios at sa ating kapwa. Kung may mga utang tayo sa ibang tao bayaran natin sila, kung mayroon tayong kasalanan sa ibang tao kailangan humingi tayo ng tawad sa kanila, kung dati tayong magnanakaw huwag na tayong magnakaw ngayon, kung dati tayong tsismoso at tsismosa dapat huwag na nating gamitin ang ang ating dila sa tsismis, kung dati ay matigas ang ulo natin at ayaw nating sumunod dapat ngayon ay matuto na tayong sumunod, kung dati ay hindi natin mahal ang ating mga magulang dapat ngayon ay mahalin na natin sila sapagka’t marami nga ang may gustong may magulang sila nguni’t sa kasawiang palad ay wala, kung dati ay sinasaktan mo ang iyong sarili dapat ngayon ay mahalin mo na ang iyong sarili, yan mga kapatid ang tunay na pagsisisi hindi yung iiyak ka lang, magdadasal ka lang eh tapos na, hindi yang ang pagsisising itinuturo ng Biblia, hindi yan ang itinuturo sa atin ni Juan Bautista at lalong hindi ito ang turo ng ating Panginoong Jesus.

PANGHULI, MAGPABAUSTIMO TAYO SA TUBIG, Kahit na hindi dapat gawin ito ng ating Panginoong Jesus pero yun ang kalooban ng Dios at dapat masunod ang gusto ng Dios kaya nagpabautismo siya upang bigyan tayo ng halimbawa na ang mga taong nagpapabautismo sa tubig ay babautismuhan ng Espiritu Santo at pagpapalain ng Dios Ama at sasabihin ng Ama, Kayo ang aking mga anak na lubos kong kinalulugdan.

PANGWAKAS:

Paano tayo magsisismula ng bagong buhay ngayong bagong taon?

  1. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan o magbago ng isip.
  2. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan.
  3. Magbunga tayo upang patunayan ang ating pagsisisi.
  4. Magpabautismo sa tubig upang luminis tayo sa ating mga naging kasalanan at tanggapin ang Espiritu Santo.

Walang dapat katakutan tungkol sa bautismo sa tubig. Kaya nga ito ginawa ng ating Panginoong Jesus upang bigyan tayo ng mabuting halimbawa na dapat sundan. Kung gusto nating bumaba ang Espiritu Santo sa ating mga buhay magpabautismo tayo sa tubig. Kung gusto nating ituring tayo ng Dios na kaniyang mga sinisintang Anak, dapat tayong magpabautismo sa tubig. Hindi ka nagbabago ng relihiyon kapag ikaw ay nagpabautismo. Ikaw ay nagbabagong buhay kapag ikaw ay nagpapabautismo sa tubig. Nawawala, nalilinis at napapatawad sa mga kasalanan ang sinumang magpapabautismo gaya ng sinabi ni Apostol Pedro sa Gawa 2:38:

At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s