Romans 1:26-27

Roma 1:26
Dahil dito’y ibinigay sila ng Dios sa mga mahahalay na pita: sapagka’t pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo:

Roma 1:27
At gayon din naman ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa’t isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali.

ANG INTERPRETASYON NG IBANG SIMBAHAN

Sinasabi ng ibang mga simbahan na ito daw ang pinakamatibay na talata na nagsasabing ang homosexuality ay isang malaking kasalanan sa Dios.  At kasama din daw ang lesbianism dito sa talatang ito.

ANG MABUTING BALITA PARA SA MGA HOMOSEXUAL

HINDI MGA HOMOSEXUAL ANG TINUTUKOY SA TALATA.  Sapagka’t walang nakasulat sa talata na homosexual ang mga taong tinutukoy.  Ipinaliliwanag ni Apostol Pablo sa talata kung ano ang ginagawa ng mga taong tinutukoy niya sila ay mga lalake at babae na nakikipagtalik sa kapwa babae at lalake nguni’t hindi ibig sabihin na sila ay homosexual agad.  Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga taong ito ay Homosexual.  Maliwanag naman ang talata ang sabi ni Apostol Pablo lalake at babae.  Walang termino sa wikang Griego para sa termino natin ngayong Homosexual.

Ang tanong sino ba ang mga taong tinutukoy ni Apostol Pablo sa talatang ito? Sa Roma 1:20-24 ganito ang sinabi ni Apostol Pablo:

“Sapagka’t ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila’y walang madahilan: Sapagka’t kahit kilala nila ang Dios, siya’y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang.”

Ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa Roma 1:26-27 ay yaong mga lalake at babae na sumasamba sa diyos-diyosan ayon sa Roma 1:20-23.  Na dahil sa kanilang pagsamba sa diyos-diyosan sila ay nakikipagtalik sa kapwa nila lalake at kapwa nila babae.  Talaga nga bang ang mga taong tinutukoy dito ay mga pagano o mga taong sumasamba sa diyos-diyosan?  Sa isang aklat Protestante na isinulat ni Meryll C. Tenney na may pamagat na Handy Dictionary of the Bible (1995) sa pahina 149 ganito ang sinasabi:

“SODOMY (male temple prostitute) unnatural sexual perversion  for which Sodom became noted (Genesis 19:5).  Forbidden by law (Deut. 23:17); fastened itself upon Israel (I Kings 14:24); and ancient heathen world (Romans 1:26f); practiced even in the temple (II Kings 23:7)…”

Maliwanag ang sinasabi ng isang Protestante at tiyak anti-homosexual author na si Meryll C. Tenney na ang mga taong tinutukoy sa Roma 1:26 ay mga MALE TEMPLE PROSTITUTE.  Hindi po mga naturally born homosexuals.  Hindi po mga homosexuals in a loving, committed, responsibile, monogamous homosexual relationships.

Ang aklat na Handy Dictionary of the Bible ay hindi namin aklat.  Hindi kami ang nagsulat nito.  At hindi rin namin member si Meryll C. Tenney.  Nguni’t ayon sa kaniyang pag-aaral ang tinutukoy sa talatang ito ay mga Male Temple Prostitutes.  Ano ba ang ginagawa ng isang Male Temple Prostitute noong panahon ng Biblia?  Hayaan nating ang mga anti-homosexual na mga aklat ang magpatotoo kung ano ang ginagawa ng isang male temple prostitute.  Sa Smith’s Bible Dictionary ganito ang paliwanag:

“Sod’omites, The. This word does not denote the inhabitants of Sodom; but it is employed in the Authorized Version of the Old Testament, for those who practiced, as a religious rite, the abominable and unnatural vice, from which the inhabitants of Sodom and Gomorrah have derived their lasting infamy.”

Sinasabi dito na ang mga Sodomites o Male Temple Prostitute ay hindi yung mga naninirahan sa Sodom kundi yung mga tao na gumagawa ng homosexual acts as a religious rite!  Hindi nila ginagawa ang homosexual acts dahil sa sila ay naturally born homosexuals or in a committed relationship.  Ginagawa nila ito dahil ito ay isang religious rite na sinusunod nila bilang pagsamba sa kanilang mga diyos-diyosan.  Sa Fausset’s Bible Dictionary ganito rin ang nakasulat:

“Sodomites  Not inhabitants of Sodom, but those “devoted” (qedeeshim) to unnatural lust in Ashtoreth’s honour, as a religious rite! (Deu_23:17; 1Ki_14:24; 2Ki_23:7; Job_36:14 ) There were women similarly “desecrated” to lust as a religious rite (Gen_38:21-22; Hos_4:14; translated 1Ki_22:38), “the dogs licked his blood while the ‘harlots’ (zonot) were bathing in the pool” early in the morning, as their custom was. So Septuagint.”

Sa Lumang Tipan ginagawa ng mga male temple prostitute ang ganitong homosexual act bilang pagsamba kay Ashtoreth.  Sa Bagong Tipan sa panahon ni Apostol Pablo nagpatuloy ang ganitong paniniwala ng mga pagano at ang kanila namang sinasamba sa pammagitan ng homosexual act ay ang mga diyos-diyosan ng mga Romano.  At ito ang mga taong tinutukoy ni Apostol Pablo.

Ang isyu ni Apostol Pablo sa buong kabanata ng Romans 1 ay tungkol sa Idolatry o sa pagsamba sa mga diyos-diyosan at ano ang mga naging bunga ng kasalanang ito sa mga taong sumasamba sa diyos-diyosan at tinanggihan ang tunay na Dios.  Ang mga taong sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi mga naturally born homosexuals,  hindi rin mga homosexuals in a loving, committed, responsible, monogamous realtionships.  Ang tinutukoy niya ay mga heterosexuals o mga straight na lalake at babae na dahil sa kanilang pagsamba sa kanilang mga kinikilalang diyos-diyosan ay iniwan nila kung ano ang natural sa kanila.

Ang natural para sa isang heterosexual ay ang makipagtalik sa isang heterosexual.  Ibig sabihin ang attraction nila ay sa oposite sex.  Pero dahil sa kanilang paniniwalang pagano at pagsamba sa diyos-diyosan kahit na sila ay mga naturally born heterosexual they engaged in a homosexual act as a religious practice or as a religious rite.  Hindi dahil sa sila ay mga naturally born homosexual.  At ito ay talagang kasalanan sa kanila sapagka’t hindi ito natural sa kanila bilang isang heterosexual.

Ang natural para sa isang homosexual ay ang makipagtalik sa isang homosexual din.  Ibig sabihin ang attraction nila ay nasa same sex.  Pero hindi sila ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa talata kung masusi nating babasahin ang context ng kaniyang sulat sa unang kabanata ng Roma.  Kaya ang malaking isyu sa talatang ito ay hindi homosexuality as we know it today or as defined by science today, kundi ang isyu ay IDOLATRY.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s