Sodoma at Gomora ang tunay na istorya

ANG INTERPRETASYON NG MGA SIMBAHAN NGAYON

Sinasabi ng mga iba’t-ibang simbahan sa ngayon na ang mga bayan daw ng Sodoma at Gomora ay winasak ng Dios sapagka’t ang mga nakatira daw sa bayang yaon ay pawang mga homosexual. Kaya isang malaking kasalanan daw sa Dios ang homosexuality. Matatagpuan natin ang kwento ng pagkawasak ng mga bayang ito sa Aklat ng Genesis 19:1-35.

ANG INTERPRETASYON NI PROPETA EZEKIEL

Ipinalista ng Dios kay propeta Ezekiel ang mga naging kasalanan ng bayan ng Sodoma. Tiganan natin kung kasama sa listahan ang homosexuality. Sa Ezekiel 16:49 – 50 (Ang Biblia) ay ganito ang nasusulat:

“Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma; kapalaluan, kayamuan sa tinapay, at ang malabis na kapahingahan ay nasa kaniya at sa kaniyang mga anak na babae; at hindi man niya pinalakas ang kamay ng dukha at mapagkailangan. At sila’y palalo at gumawa ng kasuklamsuklam sa harap ko: kaya’t aking inalis sila, ayon sa aking minagaling…”

Ayon kay Propeta Ezekiel sinabi ng Dios sa kaniya na ang kasalanan ng Sodoma ay kapalaluan (kayabangan o pagmamataas), kayamuan sa tinapay (katakawan), malabis na kapahingahan (katamaran), hindi pinalakas ang mga kamay ng dukha at nangangailangan (hindi tumutulong sa kapwa), palalo (kayabanagan o pagmamataas), kasuklam-suklam (Hebreo ay TOWEBAH o pagsamba sa diyos-diyosan). Kaya aking INALIS sila ito ang sinabi ng Dios kay propeta Ezekiel. Wala po tayong mababasa sa buong aklat ni propeta Ezekiel na ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ay homosexuality.

Ngayon sino po ba ang dapat nating paniwalaan? Ang Dios na nagsalita kay propeta Ezekiel? o ang interpretasyon at tsismis na ikinalat ng mga simbahan sa ating panahon?

ANG INTERPRETASYON NI PROPETA AMOS

Muling nagsalita ang Dios sa pamamagitan ni Propeta Amos tungkol sa bayan ng Sodoma. Sinabi rin ng Dios kay propeta Amos ang isang katotohanan patungkol sa pagkakagiba o pagkawasak ng Sodoma. Sa Aklat ni Propeta Amos 4:11 (Ang Biblia) ganito ang nasusulat:

“Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya nang ibuwal ng Dios ang Sodoma at Gomorra, at kayo’y naging gaya ng dupong na naagaw sa apoy: gayon ma’y hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon…”

Niliwanag na muli ng Dios ang dahilan kung bakit niya winasak, ibinuwal o sa lengwahe natin ngayon ay pinasabog ng Dios ang mga bayang ito, sapagka’t ayaw manumbalik ng mga bayang ito sa pagsamba sa tunay na Dios. Kaya sila ay ibinuwal ng Dios. Muli walang sinabi ang Dios kay propeta Amos na winasak ang mga bayang ito ng dahil sa homosexuality. Sino ngayon ang dapat po nating paniwalaan ang Dios na nagsalita kay propeta Amos? o ang interpretasyon ng mga simbahan sa ating panahon? Kayo na po ang humusga.

ANG INTERPRETASYON NI PROPETA ZEPHANIAS

Sa kasaysayan ng Lumang Tipan naging paulit-ulit ang Dios sa pagbibigay diin patungkol sa pagkawasak ng Sodoma at Gomorah bilang halimbawa sa mga bayan o bansang kapareho nila ang kasalanan. Sa Aklat ni Propeta Zephanias 2:8-9 (Ang Biblia) ganito ang nasusulat:

“Aking narinig ang panunungayaw ng Moab, at ang pagapi ng mga anak ni Ammon, na kanilang ipinanungayaw sa aking bayan, at nagmalaki sila ng kanilang sarili laban sa kanilang hangganan. Buhay nga ako, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Dios ng Israel, Walang pagsalang ang Moab ay magiging parang Sodoma, at ang mga anak ni Ammon ay parang Gomorra, pag-aari na mga dawag, at lubak na asin, at isang pagkasira sa tanang panahon: sila’y sasamsamin ng nalabi sa aking bayan, at sila’y mamanahin ng nalabi sa aking bansa…”

Niliwanag mismo ng Dios na ang pagmamataas laban sa kaniya at sa kaniyang piniling bayan ay mapaparusahan katulad ng Sodoma at Gomorra. Ang ibig sabihin kaya winasak ng Dios ang Sodoma at Gomorra ay dahil na rin sa kanilang pagmamataas laban sa tunay na Dios. Muli walang sinabi ang Dios na homosexuality ang kasalanan nila kaya sila winasak ng Dios. Kanino tayo maniniwala ngayon? sa Dios na nagsalita kay Propeta Amos? o sa interprestasyon ng mga simbahan sa ating panahon?

ANG INTERPRETASYON NI APOSTOL PEDRO

Sumulat si Apostol Pedro ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Binanggit niyang muli ang tungkol sa Sodoma at Gomorra. Homosexuality nanaman ba ang kanilang kasalanan? tunghayan natin sa Ikalawang Sulat ni Apostol Pedro sa 2:6-7 (Ang Biblia) ganito ang ating mababasa:

“At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomorra na pinapaging abo, nang maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama (Greek: ASEBEO) : At iniligtas ang matuwid na si Lot, na lubhang nahahapis sa mahahalay (Greek: ASELGEIA) na pamumuhay ng masasama (Greek:ATHESMOS)…”

Sinasabi ng ilang simbahan sa ngayon na ang II Pedro 2:6 daw ang pinaka matibay na ebidensiya laban sa homosexuality bilang kasalanan ng Sodoma at Gomorra. Tandaan po natin na ang binabasa po nating mga Biblia ngayon ay salin po lamang. Hindi po ito ang orihinal na Biblia. Ang Bagong Tipan po ng Biblia ay naisulat sa wikang Greigo o Greek. Kaya kung nais po nating maunawaan talaga ang tunay na kahulugan ng sumulat ng Biblia kailangang pag-aralan natin ang unang wika na ginamit sa pagsulat ng Biblia.

Kaya sa talatang nasa itaas nilagyan ko ng mga salitang Griego ang mga salitang Tagalog na may underline upang maunawaan nating mabuti ang talata at nang hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga haka-haka o pala-palagay ng sinuman. Ang unang salitang MASAMA ayon kay Apostol Pedro sa wikang Griego ay ASEBEO na ang kahulugan ay “irreverent” (walang pagalang, hindi marunong gumalang, walang iginagalang), “impious” (walang pagalang sa Dios), “wicked” (kasamaan), “ungodly” (hindi tinatanggap ang Dios o hindi naniniwalang may Dios).

Ang salitang MAHAHALAY ayon kay Apostol Pedro sa wikang Griego ay ASELGEIA na ang ibig sabihin ay “licentiousness” (immoral, walang kinikilalang batas), “filthy” (marumi),”lasciviousness” (kalibugan), at “wantoness” (malisyosong pag atake, kawalang pag-galang sa karapatang pan-tao). Ang ikalawang salitang MASAMA ayon sa talat sa wikang Griego ay ATHESMOS na ang ibig sabihin ay “lawless” (walang batas o hindi kumikilala sa batas) at “criminal” (gumagawa ng crimen o labag sa batas). Maliwanag mismo sa orihinal na wikang Griego na wala namang anumang isyu ng homosexuality sa talatang ito. Walang terminong Griego para sa salitang homosexual o homosexuality at alam ito ng lahat ng mga nag-aaral ng Biblia sa mga seminaryo.

Kung ang talatang ito ay gagamitin laban sa homosexuality ito ay isang mahinang batayan sapagaka’t ito ay pawang interpretasyon lamang at hindi mababasang verbatim kahit sa orihinal na Griego. Ngayon, kanino tayo dapat maniwala? sa orihinal na pagkakasulat ng Biblia? sa salin ng paborito mong Biblia? o sa interpretasyon ng paborito mong simbahan?

ANG INTERPRETASYON NI APOSTOL JUDAS TADEO

Isa pa rin sa ginagamit ng ibang simbahan para sabihin na ang kasalanan ng Sodoma at Gomorra ay homosexuality ay ang isinulat ni Apostol Judas Tadeo. Sa kaniyang sulat sa talatang 7 (Ang Biblia) ay ganito ang ating matutunghayan:

“Gayon din ang Sodoma at Gomorra, at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid (Greek: EKPORNEUO) at sa pagsunod sa ibang laman (Greek: HETEROS SARX), ay inilagay na pinaka halimbawa, na sila’y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan…”

Sinasabi ng ibang mga simbahan ngayon na ang tinutukoy daw ditong pakikiapid ay ang pakikiapid sa kapwa lalake. Pero interpretasyon lang nila iyon sa talata pero wala naman tayong nabasang ganoon. Ang nakasulat po ay maliwanag na “pagpapakabuyo sa pakikiapid” hindi po nakasulat na “pagpapakabuyo sa pakikiapid sa kapwa lalake”. Huwag nating dagdagan ang Biblia mga kapatid. Yung wala sa Biblia wag po nating ilagay. At hayaan nating ang Biblia mismo ang maginterpret sa kaniyang sarili. Sa orihinal na Griego ang salitang PAKIKIAPID sa talatang ito ay EKPORNEUO na ang ibig sabihin ay “to be utterly unchaste”, “to give onself over to fornication”. Ano ba ang ibig sabihin ng fornication?

Ayon sa dictionary.com ang fornication ay nangangahulugang voluntaryong pakikipagtalik ng walang kasal, o pagtatalik sa pagitan ng dalawang taong hindi kasal. Naku mukhang uso ito noong panahon ng Sodoma at Gomorra at usong-uso rin ngayon sa panahon natin. Lumilitaw ngayon sa orihinal na Griego na ang isa sa kasalanan ng Sodoma at Gomorra ay ang pagpapakabuyo sa pakikipagtalik ng walang kasal! Kung ang simbahan niyo ang tatanungin mukhang mas maraming membro niyo ang gumagawa nito? hmmmm!!! Sinasabi ng iba na ang salitang IBANG LAMAN sa talatang ito ay tumutukoy daw sa homosexuality.

Sa orihinal na Griego ang salitang ito ay HETEROS SARX. Ang salitang HETEROS sa Greigo ay nangangahulugang “strange”, “different”, “altered”. At ang salitang SARX sa Griego ay nangangahulugang “human flesh”. Kung homosexuality ang kasalanan dito dapat ang ginamit sa wikang Griego ay HOMO at hindi HETERO. Ngunit sa orihinal na Griego ang ginamit ay HETERO hindi HOMO. Ibig sabihin lang po na ang tinutukoy dito sa talata ay hindi parehong laman ng tao kundi ibang laman ng tao o sabihin na nating strange flesh, different flesh an altered flesh. Maaaring ang tinutukoy dito ni Apostol Judas Tadeo na strange flesh, different flesh o altered flesh ay ang anak ng mga tao at anak ng mga Anghel na pawang nakasulat sa Genesis 6:1-6. Na kung saan ang mga Anghel ay nagsikuha ng mga magagandang babae at sila’y nagkaanak ng mga higante.

Maliwanag na walang kinalaman si Apostol Judas Tadeo sa interpretasyon ng mga simbahan ngayon tungkol sa kaniyang isinulat. Walang sinasabi si Apostol Tadeo na homosexuality ang kasalanan ng Sodoma at Gomorra kung kaya’t ito ay winasak ng Dios. Kanino tayo ngayon maniniwala? sa orihinal na isinulat ni Apostol Judas Tadeo? o sa makabagong interprestasyon ng mga simbahan sa ating panahon?

ANG INTERPRETASYON NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO

Sa maraming pagkakataon ang ating Panginoong Jesus ay palaging nangangaral sa bayan ng Israel patungkol sa sasapitin ng mga taong hindi magbabalik-loob sa Dios. At sa kaniyang mga pangangaral palagi rin niyang nababanggit ang mga bayan ng Sodoma at Gomorra. Ang tanong ay kung siya mismo ang ating tatanungin homosexuality nga ba ang kasalanan nila o may iba pa silang kasalanan? Hayaan po natin na mismong ang ating Panginoong Jesus ang sa atin ay magturo. Sa isang talata ng Aklat ni Mateo 10:15 (Ang Biblia) ganito ang sinabi ng ating Panginoong Jesus:

“Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomorra sa araw ng paghuhukom, kay sa bayang yaon..”

Sa talatang ito walang sinasabi ang ating Panginoong Jesus na ang kasalanan ng Sodoma at Gomorra ay homosexuality. Sinasabi niya dito sa talatang ito na ang mga bayan na hindi magsisisi ngayon at hindi magbabalik-loob sa Dios ay mas mapagpapaumanhinan o mas may pagkakataong mapatawad kaysa sa Sodoma at Gomorra sa araw ng paghuhukom. Ang ganitong mga pangungusap ng ating Panginoong Jesus ay kaniyang inulit-ulit sa Mateo 11:23 – 24 at Lukas 10:11. Sa Lukas 17:28-29 ay ganito ang karagdagang pagtuturo ng ating Panginoon:

“Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila’y nagsisikain, sila’y nagsisiinom, sila’y nagsisibili, sila’y nangagbibili, sila’y nangagtatanim, sila’y nangagtatayo ng bahay.Datapuwa’t nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat..”

Sa talatang ito ay binigyang diin ng ating Panginoong Jesus na ang mga tao sa panahon ni Lot ay walang panahon sa Dios sa dami ng kanilang mga ginagawa. Silay nagsisikain, nagiinuman, nagnenegosyo, nagtatanim at nagtatayo ng kanilang mga bahay, sa madaling salita silang lahat ay BUSY. Hanggang sa dumating ang delubyo sa kanilang lahat ng wasakin ng Dios ang kanilang mga kainan, negosyo at mga bahay. Muli walang sinabi ang ating Panginoong Jesus na ang kasalanan ng mga bayang ito ay homosexuality. Kayo na ang magisip at humusga kung kaninong interpretasyon tayo maniniwala. Kung sa turo mismo ng ating Panginoong Jesus o sa makabagong interpretasyon ng ating mga simbahan sa ngayon.

ANG ISTORYANG HINDI SINASABI SA ATIN

Ipinagbabawal sa Biblia ang incest o ang pagtatalik ng kapamilya (Leviticus 18:6-20). Nguni’t nilasing ng mga anak na babae ang kanilang amang si Lot at nakipagtalik sila sa kanilang sariling ama (Genesis 18:30-38). Bakit hindi sinasabi sa mga simbahan ang kasunod na istorya? Bakit hindi itinuturo sa mga bata sa sunday school ng mga protestante ang kasunod na istorya? Bakit homosexuality ang tinitira nila sa Genesis 19 samantalang wala namang matibay na ebidensiya laban dito at isang malaking tsismis lang ang ikinalat ng mga simbahan? Para lang ba mapagtakpan ang kasalanan ni Lot at ng kaniyang dalawang anak na babae? O sadyang namimili lang talaga ang mga simbahan ngayon ng gusto nilang ituro sa mga tao at ang mga ibang nakakadiring mga kasalanan ng mga tao sa Biblia ay hindi natin sinasabi sa ating mga tinuturuan? Siguro sasabihin ng iba na sa panahon nila pwede yun pero sa panahon natin hindi na pwede. Ibig pa lang sabihin pwedeng baguhin ang mga aral sa Biblia? Aaminin ba ng mga simbahan sa ngayon na pwede pa lang baguhin ang mga batas sa Biblia depende sa panahon? Kayo na ang humusga.

One thought on “Sodoma at Gomora ang tunay na istorya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s