COG leader and members celebrates the New Year and Epiphany Sunday

January 02, 2011 – The founding members and Ptr. Regen Luna celebrated the New Year, Epiphany Sunday and January as the month of remembrance for the Apostle St. Jude Thaddeus.

ANG MGA KASALANAN NI HARING HERODES

PANIMULA: Noong nakaraang linggo ang pinagusapan natin ay ang tatlong pantas na lalake. Ano ang ginawa nilang paglalakabay, ano ang mga sinuong nilang panganib marating lamang nila ang Panginoong Jesus at ano ang kanilang mga niregalo sa ating Panginoong Jesus. Ngayon naman ay ating titignan ang isa sa mga tauhan ng unang pasko. Si Haring Herodes. Ano ang mga bagay na ginawa niya at ano ang kaniyang mga pagkakamali at mga pagkakasala noong ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo.

ANO ANG MGA NAGING PAGKAKAMALI NI HARING HERODES NOONG IPANGANAK ANG ATING PANGINOONG JESUCRISTO?

  1. SI HARING HEREDOS AY NAGULUHAN.

Mateo 2:3 Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya, at pati ng buong Jerusalem.

Sa wikang Griego ang salitang NAGULUMIHANAN ay TARASSO na ang ibig sabihin ay AGITATE o TROUBLED. Naguluhan si Haring Herodes. Magulo ang kaniyang isip.

Dito nagsimula ang pagkakamali ni Haring Herodes. Noong malaman niya na ipinanganak ang ating Panginoong Jesus, naguluhan siya. Kung ano-ano ang pumasok sa isip niya. At dito nagsisismula ang pagpasok sa kaniya ng mga masasamang mga desisyon na maguudyok sa kaniya na gumawa ng masasamang mga bagay.

Tayo ba mga kapatid, kumusta? Magulo din ba ang isip natin ngayon? Nagpapapasok ba tayo ng mga masasamang kaisipan? Hinahayaan ba natin ang Diablo na wasakin ang ating mga kaisipan? Si Herodes noong maguluhan ang kaniyang isip ay nakagawa ng mga bagay na hindi dapat gawin sapagkat napasok na siya ng masasamang akala. Ang pagiisip ng masama ay isa sa mga bagay na ikinagagalit ng Dios ayon sa Kawikaan 6:16-19:

Kawikaan 6:16 – 19 “May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya: Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo; Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan; Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid…”

Kaya ngayon mga kapatid, kung magulo ang isip natin ngayon, manalangin tayo sa Dios na baguhin niya ang ating magugulong isip upang hindi ito magamit ng Diablo upang tayo ay magkamali at makagawa ng mga pagkakasala. Huwag nating gayahin si Haring Herodes na hinayaan niyang dayain siya ng kaniyang isip. Tandaan natin ang Gera ay palaging naguumpisa sa ating mga isip. Kaya magingat na tayo ngayon kung paano tayo dapat mag-isip.

  1. SI HARING HERODES AY NAGALIT.

Mateo 2:16 “Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya’y pinaglaruan ng mga Pantas na lalake, ay nagalit na mainam…”

GALIT, ito ang isa sa mga makapangyarihang negatibong emotion. Minsan ng dahil sa galit nakakagawa tayo ng mga masasamang desisyon. Minsan nakakagawa tayo ng karahasan o violence sa ating kapwa. At kadalasan hindi lang physical violence kundi pati verbal violence. Isa ito sa mga emotion nating mga tao na mahirap kontrolin kapag nandyan na. Tulad ni Haring Herodes noong malaman niya na hindi bumalik sa kaniya ang mga matatalinong lalake o mga pantas na lalake ay siya ay NAGALIT NA MAINAM. Sa wikang Griego ay THUMOO, LIAN na ang ibig sabihin ay MATINDING GALIT, GREAT ANGER, VERY ANGRY. Matindi ang galit ni Haring Herodes sa mga pantas. At sa sobrang galit niya ganito ang nagawa niya:

Mateo 2:16 “Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya’y pinaglaruan ng mga Pantas na lalake, ay nagalit na mainam, at nagutos, at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalake na nangasa Bet-lehem, at sa buong palibotlibot noon, mula sa gulang na dalawang taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kaniyang maingat na pagkasiyasat sa mga Pantas na lalake…”

Sa sobrang galit ay ipinagutos niyang patayin ang mga bata mula dalawang taon pababa. Ganyan ang nagagawa ng galit. Nakagagawa ng pagpatay!!!

Pinapayuhan tayong lahat ng mga apostol na tayo ay lumayo sa galit.

Colosas 3:8 “Datapuwa’t ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig…”

Kaya mga kapatid, as much as posible iwasan po nating magalit. At kung tayo ay magagalit, huminga tayo ng malalalim, magpakahinahon, manalangin sa Dios na humupa ang ating galit at tsaka tayo makipagusap sa taong ating kinagagalitan. Iwasan nating magkasala kung tayo man ay nagagalit.

Efeso 4:26-27 Kayo’y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit, Ni bigyan daan man ang diablo.

PAGWAWAKAS: Sa hapong ito magulo ba ang ating isip? Meron ba tayong itinatagong galit sa ating kapwa? O kaya’y galit sa Dios kung bakit ganito o ganoon ang nangyayari sa ating mga buhay? Mga kapatid huwag nating gayahin si Haring Herodes noong unang pasko. Magulo ang kaniyang isip at siya ay galit kaya ang resulta, kamatayan ng maraming tao. Yan ang resulta ng dalawang kasalanang ito. Nagsimula sa isip at natapos sa pagpatay ng kapwa tao. Tandaan natin mga kapatid ang dalawang pagkakamaling ito ni Haring Herodes huwag na natin itong ulitin sa ating panahon.

Ngayong ikalawang linggo ng ating pagdiriwang bago ang pasko ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Ihanda natin ang ating mga sarili sa araw ng pasko. Linisin natin ang ating isip. Huwag nating hayaan ang mga masasamang kaisipan ang pumasok sa ating isip. Huwag nating hayaan ang mga negatibong kaisipan. At huwag nating galitin ang ating mga sarili sa mga maliliit na bagay. Simple lang ang galit nguni’t kapag ito ay sumbog napakalupit. Kaya ngayon mga kapatid tayong lahat ay lumapit sa Dios sa panalangin at hayaan nating tanggalin niya ang ating mga masasamang isip at galit. Tayo’y manalangin…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s