Sa mga Kristianong Makikitid ang Pangunawa

Mayroong nagtext sa akin noong isang araw at hindi ko na ilalagay ang mobile number niya para na rin sa kaniyang siguridad.  Hindi po maganda ang mga text nitong taong ito pero para na lang sa kapakanan niya kaya hindi na lang natin ilalagay ang number niya sa website natin.  Kahit na hindi maganda ang mga sinabi niya ay iniisip ko pa rin ang kaniyang kapakanan.  Ang kaniyang kumento ay:

“nakakalungkot ang mga nabasa ko sa website ninyo, tungkol sa homosexuality.  Pastor ka pa naman dapat ang reference natin ay ang Biblia lang at hindi ang science…”

Nais ko sanang sagutin ang kaniyang sinabi sa text pero ang naisip ko ay ilathala na lang sa website namin ang sagot ko para naman makatulong din sa iba.  Narito ang aking tugon sa sinabi ng ating kapatid.

DAPAT ANG REFERENCE LANG NATIN AY BIBLIA LANG

Walang ganitong turo ang ating Panginoong Jesus na dapat ang reference lang natin ay BIBLIA LANG.  Maghanap tayo ng talata sa Biblia na ito ang paniniwala ng ating Panginoong Jesus na BIBLIA LANG ang reference basahin po natin ito ng LETRA POR LETRA. Ang paniniwalang BIBLIA LANG ANG REFERENCE ay pinauso ng ating mga kapatid na protestante.  Kung totoo na dapat Biblia lang ang reference, lahat ng mga simbahang protestante at hindi mga protestante na ganito ang paniniwala ay magkakaiba silang lahat ng INTERPRETASYON sa Biblia, pero lahat sila naniniwala na dapat BIBLIA LANG ang reference.  Ngayon sino sa kanilang lahat ang tama ang interpretation?

Mas tamang sabihin na dapat nating pagbasehan ang Biblia, pero hindi tamang sabihin na BIBLIA LAMANG ANG DAPAT NA BASEHAN, Bakit? Noong panahon ni Adan at Eba at ng mga unang tao may Biblia na ba?  Anong basehan nila ng pananampalataya sa Dios?  Noong mga panahong hindi pa naisususlat o nailalathala o naisasalin ang Biblia ano ang basehan nila ng pananampalataya?

Noong panahon ni Jesus na Lumang Tipan lang ang gamit nila at wala pang Bagong Tipan e di kulang ang basehan ng kanilang pananampalataya?  Noong panahon ng mga Apostoles na isinusulat pa lang nila ang ibang mga bahagi ng bagong tipan eh di ibig sabihin kulang din ang basehan ng kanilang pananampalataya?  Mayroon bang sinabi ang Dios sa Biblia na BIBLIA LANG DAPAT ANG BASEHAN?  Pakibasa kung meron kung wala kailangang isipin mong mabuti kapatid kung tama ba talaga ang paniniwala mo o hindi.  Lahat ng simbahan ngayon na hiwalay sa pananampalatayang Katoliko ay iyan ang paniniwala na BIBLIA LANG ANG BASEHAN, eh kung ganoon bakit iba-iba ang mga simbahan niyo ngayon?  Bakit may kani-kaniya kayong interpretasyon?  Sino ngayon ang tama sa inyong lahat?  Natural lahat kayo magsasabing kayo ang tama at walang mali sa inyo.  Sa aming denominasyon maliwanag na sinabi sa aming Book of Discipline na ang basehan ng pananampalataya ng tao ay ang sumusunod:  Holy Spirit, Holy Scriptures, Tradition, Reason at Experience.  Hindi Biblia lang kundi kasama ang Biblia sa basehan ng pananampalataya sana maliwanag ito sa iyo kapatid.

HINDI DAW DAPAT PAGBASEHAN ANG SCIENCE

Mukhang hindi ka nagbabasa ng Biblia ang Biblia ay punong-puno ng mga sciences pero hindi rin lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay exacto ayon sa science.  Halimbawa sinasabi sa Biblia na ang araw ay sumisikat at lumulubog tama ito dahil ito ang nakikita natin pero sa katotohanan ayon sa science hindi talaga lumulubog o smisikat ang araw kundi umiikot ang mundo sa araw at ang mundo ay umiikot sa kaniyang sarili kaya may umaga at may gabi na ang effect ay para ngang lumulubog at sumisikat ang araw.  Ang Biblia ay isinulat 2000 taon na ang nakalipas at marami ng advancements ang science matapos maisulat ang Biblia.

Noong isulat ang Biblia ang paniniwala ng mga tao ay ang mundo ay flat.  Kaya kung ano ang makita nila yun ang mundong alam nila.  Halimbawa sa panahon ni Adan at Eva ang hardin ng Eden na nakikita nila yun lang ang mundo nila.  Noong pasabugin ng Dios ang Sodoma at Gomora ang sabi ng mga anak ni Lot wala ng lalaki sa mundo kundi ang tatay nila kaya nakipagtalik sila sa sarili nilang ama (Genesis 19:30-38).

Yung tatlong pantas na lalaki (Mateo 2:1-11) noong hanapin nila kung nasaan si Jesus ang ginamit nila ay SCIENCE at hindi BIBLIA, ang ginamit nila ay ang ASTRONOMY na tinatawag din ngayon ng mga naglalakbay sa dagat na CELESTIAL NAVIGATION.  Sa pamamagitan ng mga bituin nakakarating ang tao sa kaniyang patutunguhan kapag sa dagat ang paglalakbay.  Nakarating ang tatlong pantas na lalaki gamit ang mga BITUIN hindi po ang Biblia.  Sana makita mo ang punto kapatid, malakas ang pananampalataya ng tatalong pantas na lalaki sa Panginoong Jesus at dahil kailangan nilang hanapin ang batang si Jesus BITUIN ang ginamit nila SCIENCE ang ginamit nila hindi BIBLIA. Hindi ko sinasabing hindi dapat gamitin ang Biblia ang sinasabi ko mali yung paniwala mo na hindi dapat gamitin ang SCIENCE bilang basehan.

Si Lukas na sumulat ng Evangelio ayon kay Lucas at Gawa ng mga Apostol ay isang DOCTOR.  Ngayon kung sasabihin mo kay lukas na hindi siya dapat gumamit ng SCIENCE parang mali ata iyon. Yung ngang kinuha ng hari ng Babilonia mula sa mga anak ni Israel na maglilingkod sa hari ay dapat may alam sa science (Daniel 1:4 KJV). Nakakatuwa na hindi dapat pagbasehan ang SCIENCE pagdating sa pananampalataya?  Kung ayaw niyong gawin ito dapat huwag kang pupunta sa doctor kapag may sakit ka kasi science yun, huwag kang magpapaospital kapag may matindi ka ng karamdaman kasi science yun, huwag ka na ring gagamit ng lahat ng mga makabagong technology kasi adavancement ng sciences yan.  Huwag ka na rin kakain ng pagkain kasi chemistry yan at science yan.

Ano ba ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Biblia tungkol sa science? Mateo 9:12 AB “Datapuwa’t nang ito’y marinig niya, ay kaniyang sinabi, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit…”  Kita mo maging ang ating Panginoong Jesus ay kinikilala ang Science of Medicine at mga doctor.  Noong unang panahon nakakatawa na pinarusahan ng simbahang Romano Katoliko si Galileo dahil sa paniniwala niyang ang mundo ay bilog at ito ay umiikot sa araw kaiba sa paniniwala nila noon na ang mundo ay flat.  Ngayon kanino ka panig kay Galileo na ang basehan ay science o sa simbahan mo na Biblia lang ang basehan?  Eh ngayong panahon natin sino ang mas tama si Galileo o ang simbahan?  Alam naman ng mga matitinong tao ngayon na ang mundo ay bilog at hindi flat.  Kaya kapatid ang science ay makakatulong din sa atin pagdating sa tamang pananampalataya katulad ng ating Biblia, pero hindi BIBLIA LANG.

Ang Dios ba natin ay naniniwala na sa Biblia lang o sa kautusan lang makakakita ng katotohanan? Isaias 8:20 AB “Sa kautusan at sa patotoo! kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila…” Kita mo ang liwanag ng sinabi ng ating Panginoong Dios, sa pamamagitan ng BIBLIA o KAUTUSAN at sa pamamagitan ng PATOTOO kung hindi tayo magsasalita ng ayon sa dalawang ito walang naghihintay na umaga para sa ating lahat.  Ano ba ang ibig sabihin ng PATOTOO ayon sa orihinal na HEBREO? na siyang orihinal na wikang ginamit sa pagsulat ng lumang tipan.  Ang ibig sabihin ng PATOTOO sa wikang Hebreo ay TEUDAH na ang ibig sabihin ay TESTIMONY.  Ang testimony ay naglalaman ng mga Ebidensiya katulad sa korte paniniwalaan lamang ang isang pagbibintang batay sa salaysay ng mga TESTIGO na may dalang TESTIMONY o EBIDENSIYA.  Kaya nga ang sabi ng Dios sa pamamagitan ng KAUTUSAN at ng PATOTOO hindi ng KAUTUSAN lamang.

ANO BA ANG MGA BASEHAN NG ATING PANGINOONG JESUS SA KANIYANG PAGTUTURO AT PAGSASAGAWA NG KANIYANG PANANAMPALATAYA?

Una, BIBLIA ayon sa Lukas 24:44-45 AB  “At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako’y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Nang magkagayo’y binuksan niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapagunawa nila ang mga kasulatan…”

Pangalawa, REASON O LOGIC, Mateo 22:17-22 AB  “Sabihin mo nga sa amin, Ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar, o hindi? Datapuwa’t napagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan, at sinabi sa kanila, Bakit ninyo ako tinutukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kaniya ang isang denario. At sinabi niya sa kanila, Kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kaniya, Kay Cesar. Nang magkagayo’y sinabi niya sa kanila, Kaya’t ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar; at sa Dios ang sa Dios. At pagkarinig nila nito ay nagsipanggilalas sila, at siya’y iniwan, at nagsiyaon…” Logical ang sagot ni Jesus sa tanong ng mga Judio hindi ba?

Pangatlo, KARANASAN O EXPERIENCE, Mateo 5:1-12 AB “At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok: at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad: At binuka niya ang kaniyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi,  Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis: sapagka’t sila’y aaliwin. Mapapalad ang maaamo: sapagka’t mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka’t sila’y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka’t sila’y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka’t makikita nila ang Dios. Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka’t sila’y tatawaging mga anak ng Dios. Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo’y inaalimura, at kayo’y pinaguusig, at kayo’y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka’t malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka’t gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo…” Experience ito ng mga Propetang nauna sa kanilang lahat at dito kumuha ng inspiration ng ituturo ang ating Panginoong Jesus.

Pangapat, TRADITION, Mateo 5:17  “Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin…” Ang salitang KAUTUSAN na ginamit dito sa wikang Griego ay NOMOS na ang ibig sabihin ay customs, laws, mosaic laws, rules of action prescribed by the Mosaic Laws.  Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus naparito siya upang ganapin ang mga salita ng mga propeta at ng mga tradisyon o mga kautusan ng mga Judio sapagka’t siya ay isang Judio.

Panglima, HOLY SPIRIT, Lukas 4:14-15 AB  “At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu: at kumalat ang kabantugan tungkol sa kaniya sa palibot ng buong lupain. At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila, na niluluwalhati ng lahat…” Karamihan ng pinanagmumulan ng katuruan ng ating Panginoong Jesus ay mula sa Banal na Espiritu ng Dios.

ANO ANG SINASABI NG ATING PANGINOONG JESUS TUNGKOL SA HOMOSEXUALITY?

Mateo 19:11-12 AB  “Datapuwa’t sinabi niya sa kanila, Hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban.Sapagka’t may mga bating, na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina: at may mga bating, na ginagawang bating ng mga tao: at may mga bating, na nangagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makakatanggap nito, ay pabayaang tumanggap…”

Ang liwanag ng turo ng ating Panginoong Jesus ang sabi niya may tatalong klase ng BATING.  Ano ang ibig sabihin ng BATING? Sa wikang English ang BATING ay EUNUCHS.  Ang mga EUNUCHS ay mga lalaking hindi nagaasawa dahil sa tatlong dahilan. Ang sabi ng ating Panginoon ay ito ang unang BATING AY IPINANGANAK NA GAYON MULA SA TIYAN NG KANILANG MGA INA.  Sa wikang Greigo ang salitang IPINANGANAK ay GENNAO na ang ibig sabihin ay GENDER.  Ibig sabihin may mga lalaki na ipinanganak na EUNUCH ang kanilang GENDER.  Sino ba ang mga ito?  E di yung mga homosexuals na ipinanganak na homosexuals.  Sila yung mga lalaking walang kakayahang magasawa dahil ganoon sila ipinanganak.  Yung ikalawang BATING ay Bating na ginawang Bating ng mga tao.

Ang wikang Griego na ginamit ay EUNOCHIZO ibig sabihin to CASTRATE, tinanggal ang kanilang mga bayag upang sila ay hindi magkaanak, yan ang isa sa mga tradition noong kapanahunan ni Jesus.  Ang ikatlong uri naman ay ang mga BATING na nagpakabating sa kanilang sarili para sa kaharian ng langit.  Iyan ang mga taong hindi na nagasawa alang-alang sa kaharian ng langit.

Marahil mangangatwiran pa ang iba na wala namang nakasulat na ang unang bating ay HOMOSEXUAL.  Mga kapatid ang Biblia ay isinulat 2000 years ago noong matapos ito wala pang salitang HOMOSEXUAL. Ang salitang ito ay naimbento lamang noong 1800’s ng mga Psychologists.  Kaya kapag ang BIbliang binabasa mo ay may salitang HOMOSEXUAL o BAKAL O TOMBOY ang BIBLIANG binabasa mo ay mali ang salin dahil noong isulat ang Biblia wala pang ganitong salita, ibig sabihin ang Biblia mo ay nilikot ng mga nagsalin nito.  Ayon Kay Jeremias 8:8 AB “Paano ninyo sinasabi, Kami ay pantas, at ang kautusan ng Panginoon ay sumasaamin? Nguni’t, narito, ang sinungaling na pangsulat ng mga escriba ay sumulat na may kasinungalingan…” Kita mo sinabi na noon pa ng Biblia na may mga taong isususlat ang kasulatan ng mgay kasinungalingan.

Ang liwanag ng sinabi ng ating Panginoong Jesus tungkol sa mga EUNUCHS o mga BATING. Kung ayaw niyong tanggapin di wag ang makakatanggap lamang nito ay yaong pinagkaloobang tumanggap nito.  Kaya kapatid alam kong binabasa mo ang sagot kong ito sa sinabi mo sa akin, mas nalulungkot ako sayo bakit?  Kasi naniwala ka agad sa mga nagtuturo sayo na BIBLIA LANG ANG DAPAT NA BASEHAN.  Kami hindi namin itinuturing na karumaldumal ang aming kapwa tao dahil natuto kami kay Apostol San Pedro ng sabihin niya sa Gawa 10:28 AB “At sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Judio na makisama lumapit sa isang taga ibang bansa; at gayon ma’y ipinakilala sa akin ng Dios, na sinomang tao’y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal…”

Ipinakilala sa kaniya ng Dios na ang sinumang tao ay huwag niyang ituring na marumi o karumaldumal ito ang paniniwala namin hindi namin itinuturing na marumi at karumal-dumal ang aming mga kapatid na gays, lesbians, bisexuals at transgender.  Ang nakakalungkot ay kung papaano niyo ginagamit ang Biblia upang magkamal ng pera, magkamal ng kapangyarihan at magkalat ng discrimination sa lupa yan ang mas nakakalungkot.  Kaya bago mo kami hatulan magisip ka muna, magsuri ka muna, at huwag basta-basta hahatol dahil Dios lang ang may karapatang humusga (Santiago 4:12).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s