Tradisyon, Isa sa mga saligan ng pananampalataya

Noong ako ay nasa Born Again Movement pa itinuturo sa amin na Biblia lamang ang basehan ng pananampalataya.  Ang paniniwalang ito ay pinauso ni Fr. Martin Luther noong 1500 nang pamunuan niya ang kilusang Protestante at itayo ang Lutheran Church.  Ang paniniwalang ito ang nagluwal sa halos libo-libong mga iba’t-ibang simbahang protestante na may ganitong paniniwala na Biblia lang ang saligan ng pananampalataya.  Bilang karagdagan sa nauna kong sagot sa nagtext sa akin, minabuti kong sundan pa ng iba pang sagot upang maipaliwanag kong mabuti ang aming pananampalataya.

TATLONG URI NG TRADISYON SA BIBLIA

1.  TRADISYONG PAGANO – Ito ang tradisiyon ng iba’t-ibang mga relihiyon ng mga bansang nakapaligid sa bansang Israel sa panahong binubuo po ang Luma at Bagong tipan.  Ito ang mga tradisyong sinasabi ng ating Panginoong Jesus na mga tradisyong walang kabuluhan.

2. TRADISYONG JUDIO – Ito ang mga tradisyon at mga relihiyosong paniniwala ng mga Judio.  Ito ang mga tradisyon na sinusunod ng ating Panginoong Jesus at ng kaniyang mga apostoles na pawang mga Judio.  Sa paglipas ng panahon at sa pagdami ng mga unang Kristiano sa Jerusalem nagbukas ang pananampalatayang Kristiano pati sa mga hindi Judio at ng lumaon unti-unti ng humiwalay ang mga Kristiano sa mga tradisyon ng mga Judio at pinanatili ang mga ibang tradisyon na may kaugnayan sa Kristianismo tulad ng pagdiriwang ng banal na misa.

3. TRADISYONG APOSTOLIKO – Ito ang mga tradisyon na iniwan at itinuro ng ating Panginoong Jesus sa kaniyang mga apostoles na hindi nakasulat sa Biblia.  Ang ilan ay nakasulat sa Biblia nguni’t ang karamihan ay hindi naisulat ng mga apostol kundi ipinasa nila ito sa kanilang mga alagad na tinatawag natin ngayong Apostolic Fathers.  Nagsulat ang mga Apostolic Fathers na sina Clement, Polycarp, Ignatius at Hermas.  Ang kanilang mga isinulat ay hindi kasama sa ating mga Biblia nguni’t iniingatan ng simbahang Katoliko at simbahang Orthodox sapagka’t dito mababasa ang ilang mga sinaunang tradisyon ng unang iglesia.  Katulad ng pagtatanda ng Krus at ang pamamahala ng mga Obispo, Presbitero at mga Diakono.

ANG KAHALAGAHAN NG TRADISYONG APOSTOLIKO AYON MISMO SA MGA APOSTOL NA PAWANG NASUSULAT SA BIBLIA

2 Thessalonians 3:6  (English Standard Version) “Now we command you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from any brother who is walking in idleness and not in accord with the tradition that you received from us…”

1 Corinthians 11:2  (English Standard Version) “Now I commend you because you remember me in everything and maintain the traditions even as I delivered them to you…”

2 Thessalonians 2:15 (English Standard Version) “So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word or by our letter…”

Maliwanag sa mga talatang ito kung gaano kahalaga ang mga traditiong ipinasa sa atin ng mga apostoles ng ating Panginoon.  Sa mga Bibliang protestante hindi natin mababasa sa mga talatang ito ang salitang TRADITION ang mababasa natin ay TEACHINGS sa orihinal na wikang Greigo na siyang ginamit na wika sa pagsulat ng Bagong Tipan ang ginamit na salita sa mga talatang ito ay PARADOSIS o TRADITION.  Kaya ang tamang salin ng mga talatang ito ay TRADITION at hindi TURO, ARAL o TEACHINGS.

Kaya nga ayon mismo sa mga apostoles ng ating Panginoong Jesus ang basehan ng pananampalataya at ang Biblia at kasama din ang mga Apostolikong Tradition.  Hindi Biblia lamang.  Ang liwanag ng sinabi ni Apostol Pablo sa atin na hawakan natin ang dalawang bagay: ang kanilang mga SPOKEN WORD o Oral tradition at ang kanilang mga LETTERS o written tradition.

Ang ibang mga simbahan na hindi umabot sa panahon ng unang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesus ay walang mahahawakang ORAL TRADITION ang meron lang sila ay ang WRITTEN TRADITION na ang pananampalatayang Katoliko ang naglabas sa mundo.  Ang BIBLIA ay inilabas ng pananampalatayang Katoliko sila ang nagipon niyan, sila ang nagsabi kung aling mga libro ang kasama at hindi kasama.  Kaya nga ang mga pananamapalatayang nakasalig sa Katolisismo kasama ang ating mga kapatid na Roman Catholics, Orthodox Catholics, Independent Catholics, Old Catholics, Liberal Catholics, Episcopal, Anglicans, Methodists at ang aming denomination na Christian United Church ay naniniwala sa mga tradition ng mga Apostol.

Kaya ang aming payo sa iba nating mga kapatid na galit na galit sa mga tradition ay pagaralan muna nilang mabuti ang kanilang mga sinasabi at itnuturo sa mga tao bago sumigaw na hindi mahalaga ang tradition.  Liwanagin kung anong tradition ang hindi mahalaga at aling tradition ang mahalaga.  Nagkamali na ako noon noong sumapi ako sa ibang mga simbahang hindi nagtataglay ng pananampalatayang Katoliko nguni’t salamat sa Dios na ako ay muling nakabalik sa unang pananampalataya sa iisa, banal, apostoliko, katolikong Iglesia ng Dios.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s