Anong Klaseng Lupa ka?

This is the Homily that I delivered yesterday at our worship service.  My apologies for our international readers its in Filipino.

Mat 13:1  Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay, at naupo sa tabi ng dagat.

Mat 13:2  At nakisama sa kaniya ang lubhang maraming tao, ano pa’t lumulan siya sa isang daong, at naupo; at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin.

Mat 13:3  At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik.

Mat 13:4  At sa paghahasik niya, ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila;

Mat 13:5  At ang mga iba’y nangahulog sa mga batuhan, na doo’y walang sapat na lupa: at pagdaka’y sumibol, sapagka’t hindi malalim ang lupa:

Mat 13:6  At pagsikat ng araw ay nangainitan; at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo.

Mat 13:7  At ang mga iba’y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon.

Mat 13:8  At ang mga iba’y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ila’y tigisang daan, at ang ila’y tigaanim na pu, at ang ila’y tigtatatlongpu.

Mat 13:9  At ang may mga pakinig, ay makinig.

PANIMULA: Sa ating mabuting balita ngayon, itinuturo ng ating Panginoong Jesus ang apat na uri ng lupa.  Ang lupang tinutukoy niya ay tayong lahat sapagka’t ang sabi sa Biblia tayo ay nilikha mula sa lupa ayon sa Genesis 2:7 “At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay…” Ngayon sinsabi ng ating Panginoon sa kaniyang mga kausap at sa ating nandito ngayon: ANONG KLASENG LUPA KA

Ang Apat na klase ng Lupa

LUPANG NASA TABI NG DAAN – Mat 13:4  “At sa paghahasik niya, ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila…”

LUPANG MABATO – Mat 13:5  “At ang mga iba’y nangahulog sa mga batuhan, na doo’y walang sapat na lupa: at pagdaka’y sumibol, sapagka’t hindi malalim ang lupa”

LUPANG MADAMO – Mat 13:7  “At ang mga iba’y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon…”

LUPANG MABUTI – Mat 13:8  “At ang mga iba’y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ila’y tigisang daan, at ang ila’y tigaanim na pu, at ang ila’y tigtatatlongpu…”

Ngayong hapong ito isipin niyo ng mabuti alin sa apat na uri ng lupa tayo.  Tayo ba ay lupang nasa tabi ng daan? Lupang mabato? Lupang madamo? O Lupang mabuti?

Inihayag ng ating Panginoong Jesus kung ano ang kahulugan ng apat na klase ng lupang ito.

LUPANG NASA TABI NG DAAN – Mat 13:19  “Kung ang sinoman ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito’y hindi niya napaguunawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kaniyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan…”

  • Ang lupang nasa tabi ng daan ay isang taong medaling makalimot sa salita ng Dios na itinuro sa kaniya.  Dumating ang Diablo sa buhay niya at inagaw ang salita ng Dios sa kaniyang puso kaya hindi na siya nagpatuloy sa pananampalataya.

LUPANG MABATOMat 13:20  “At ang nahasik sa mga batuhan, ay yaong nakikinig ng salita, at pagdaka’y tinatanggap ito ng buong galak; Mat 13:21  Gayon ma’y wala siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sangdaling tumatagal; at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdaka’y natitisod siya…”

  • Ang lupang mabato ay yaong mga uri ng tao na masayang tinanggap ang salita ng Dios pero sa simula lang, wala silang nararating at wala silang natatapos puro simula lang.
  • Ang ganitong uri ng tao pagdating ng mga problema at mga matitinding suliranin ay madali siyang tumitigil.
  • Ang ganitong uri ng tao ay laging naghahanap ng mali ng iba at matitisurin.
  • Ang ganitong uri ng tao kapag siya ay pinulaan na ng iba dahil sa kaniyang paniniwala eh ayaw niya ng magpatuloy.

LUPANG MADAMO –  Mat 13:22  “At ang nahasik sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita; nguni’t ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao’y nagiging walang bunga…”

  • Ang lupang madamo ay isang uri ng tao na walang panahon sa salita ng Dios dahil lagi siyang busy.
  • Ang ganitong klase ng tao ay mukhang pera yun lang ang iniisip niya kung paano siya kikita ng maraming pera at walang puwang ang salita ng Dios sa kaniyang buhay.
  • Ang ganitong klase ng tao ay laging naiinis sa salita ng Dios kapag siya ay tinatamaan lagi niyang sinsasabi na hindi na siya magsisismba dahil lagi siyang pinapatamaan ni pastor.
  • Ang ganitong klase ng tao ay walang bunga sa pananampalataya.

LUPANG MABUTI – Mat 13:23  “At ang nahasik sa mabuting lupa, ay siyang dumirinig, at nakauunawa ng salita; na siyang katotohanang nagbubunga, ang ila’y tigisang daan, ang ila’y tigaanim na pu, at ang ila’y tigtatatlongpu…”

  • Ang lupang mabuti ay isang uri ng tao, na duminig ng salita ng Dios at naunawaan niya ang salita ng Dios at ginawa niya ang salitang narinig niya at siya ay naging mabunga sa pananampalataya.

Ngayon mga kapatid ko mamili na kayo kung alin tayo dito sa apat na uri ng lupang ito.

PANGWAKAS: Ngayong araw na ito marami tayong bagong bisita at nagbabalik na mga kapatid.  Huwag po ninyong isipin na pinapatamaan ko kayo.  Sinasabi ng Biblia na ang salita ng Dios ay parang espada na dalawa ang talim, kaya paglipad ng salita ng Dios talagang tatamaan ka.  Ngayon ang tanong kapag tinamaan ka ano ang gagawin mo? Aalis ka? Hindi kana magpapatuloy? Hahanap ka ng ibang kakainan? O babaguhin mo ang sarili mo upang ikaw ay maging mabunga sa pananampalataya.

Sa ating mga bisita ngayon, sa susunod na lingo kaya ay makikita ko ulit kayo? O marami na sa atin ang magiging busy?  Kung talgang busy mauunawaan ng Dios pero kung nagbibisybisihan baka maging ganoon din ang Dios sa ating buhay magbibisibisihan din siya.

Sa ating mga kapatid na nagbabalik sa bahay ng Dios, mabuti naman at alam niyo ang daan pauwi dito.  Natutuwa akong Makita kayong lahat.  Tumatalon ang aking puso sa kagalakan kahit hindi masyadong halata.  Tinatawag kayong muli ng Dios sa lugar na ito at alam kong nararamdaman niyo ito sa inyong mga kaluluwa.  Hinahanap ninyo ang inyong pastor.  Hinahanap ninyo ang inyong tunay na bahay.  Bakit sapagka’t ang salita ng Dios na inihasik ko sa inyo noon ay unti-unti ng tumutubo at ngayon ay magkakaroon na ng bunga.

Ang pagbabago upang maging mabuting lupa ay isang paglalakbay.  Hindi ito agarang pagbabago.  Ang butil bago maging puno ay kailangan munang itanim, alagaan, diligan, lagyan ng pataba, lagyan ng proteksiyon, antayin ang tamang oras ng paglaki, bago siya maging isang ganap na puno at mamumunga ng sagana.  At ganyan tayong lahat.  Dadaan tayo sa butas ng karayom.  Dadaanan natin ang lahat ng uri ng hirap.  Dadaanan natin ang lahat ng uri ng pagtitiis bago tayo lumago at magbunga.

Hindi ba hindi masarap ang bunga kapag hinog sa pilit?  Ganoon din ang ating buhay pananampalataya kapag hinog sa pilit wala lang parang wala lang.  Kaya ngayong hapong ito mga kapatid ko, mga kapamilya ko, mga anak ko, piliin niyo na ngayon kung aling klaseng lupa kayo.  Ako ang magsasaka, ako ang maghahasik ng salita ng Dios sa inyo, ang tanong paano niyo ito tatanggapin sa inyong mga buhay? At paano niyo ito isasabuhay?

Ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay.  Ang pananampalatayang walang bunga ay walang kabuluhan.  Ang pananampalatayang walang pakikibaka ay isang uri ng pananamapalatayang sanggol.  Ngayon piliin niyo, nasa inyong kapangyarihan kung anong klase kang LUPA.  Isang lupang ipagmamalaki ng Dios o isang lupang ikahihiya niya baling araw.  Manalangin po tayo…

One thought on “Anong Klaseng Lupa ka?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s