Ang Palatandaan ng mga salbaheng simbahan

1. KINAKALAKAL ANG SALITA NG DIOS.
2 Corinto 2:17
“Sapagka’t hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Dios: kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Dios, sa harapan ng Dios ay nagsasalita kami para kay Cristo…”

2. KINAKALAKAL ANG MGA MIEMBRO.
2  Pedro 2:3
“At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo: na ang hatol nga sa kanila mula nang una ay hindi nagluluwat, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling…”

3. NAGIGING BUHAY MAYAMAN ANG MGA LIDER NILA.
Jeremias 5:26-28
“Sapagka’t sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao: sila’y nagbabantay, gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag; sila’y nangaglalagay ng silo, sila’y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan: kaya’t sila’y naging dakila, at nagsisiyaman. Sila’y nagsisitaba, sila’y makintab: oo, sila’y nagsisihigit sa mga paggawa ng kasamaan; hindi nila ipinakikipaglaban ang usap, ang usap ng ulila, upang sila’y guminhawa; at ang matuwid ng mapagkailangan ay hindi hinahatulan…”

4. NAGTUTURO ANG MGA LIDER NILA DAHIL SA UPA.
Micas 3:11
“Ang mga pangulo niya’y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote, niya’y nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya’y nanganghuhula dahil sa salapi: gayon ma’y sila’y sasandal sa Panginoon, at mangagsasabi, Hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? walang kasamaang darating sa akin…”

5.  NAGPUPUNO NA MAY KARAHASAN AT KAHIGPITAN.
Ezekiel 34:4
“Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bali, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala; kundi inyong pinagpunuang may karahasan at may kahigpitan…”

6.  MAGPAPAKITA NG MGA TANDA AT KABABALAGHAN.
Mateo 24:24
“Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang…”
TANDA – GK. SEMEION – isang marka o katangian na magpapakitang parang sila ay sa Dios.

7.   NAMAMAHALA NA PARANG SILA ANG PANGINOON NG MGA TUPA.
1 Pedro 5:2-3
“Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; Ni hindi din naman ang gaya ng kayo’y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo’y maging mga uliran ng kawan…”

8.  SILA AY MALULUPIT AT MGA MASUWAYIN.
Tito 1:16
“Sila’y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Dios; nguni’t ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa’y mga malulupit, at mga masuwayin, at mga itinakuwil sa bawa’t gawang mabuti…”

9. SILA AY MAHILIG SA PAKIKIPAGTALO.
Pilipos 1:15
“Tunay na ipinangangaral ng iba si Cristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo; at ng mga iba naman sa mabuting kalooban…”

10. SILA AY MAHILIG SA PAGKAKAMPIKAMPI.
Pilipos 1:17
“Datapuwa’t itinatanyag ng iba si Cristo dahil sa pagkakampikampi, hindi sa pagtatapat…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s