Apostolic Succession

Apostolic succession

Ito ay isang doktrina na itinataguyod ng mga simbahang Roman Catholic, Orthodox, Anglican, Independent Catholics, Old Catholics at iba pang mga simbahang Apostoliko na ang mga apostol ay nagordina ng kanilang mga kahalili upang manatili ang pagpapatuloy ng tunay na iglesia. Ang mga apostol ay nagordina ng mga obispo, at ang mga obispong ito ay nagordina ng mga obispo, pari o pastor at mga diakono at diakonesa na walang patid.

Bakit mahalaga ang paniniwalang ito?

1. Upang maipakita sa mga tao kung ang isang simbahan ay totoo o hindi sapamamagitan ng pagapapakita ng listahan ng mga ordinasyon nila, at ang mga ordinasyong ito ay dapat na makarating sa mga apostol.

2. Upang maipakita sa mga tao kung saan kumuha ng otoridad at karapatan ang isang simbahan na magtayo, magturo at magsagawa ng mga gawaing pangrelihiyon. Kung ito ay nangaling lamang sa kanilang mga sarili o nangaling ang kanilang mga karapatan mula sa mga apostol.

3. Upang maipabatid sa mga tao kung sino nga ba talaga ang may hawak ng katotohanan sa dami ng mga nagaangkin na may hawak nito.

4. Upang matukoy ang mga simbahang kumuha lamang, at nagimbento ng sariling karapatan sa pagtatayo ng kanilang sariling mga simbahan.

Paano pinatutunayan ang Apostolic Succession?

Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga talaan ng ordinasyon ng isang simbahan. Mula sa deacon, pari o pastor at obispo at sa mga obispong nagordina sa mga ito hangang sa makarating sa mga apostol, sa pamamagitan ng talaan ng iba pang mga simbahan.

Ano ang mga katibayan nito mula sa Biblia?

John 15:5 – Si kristo ang puno ang mga apostoles ang mga sanga.
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako’y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka’t kung kayo’y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.

1 John 1:3 – magkaroon tayo ng pakikisama sa mga apostol.
Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo:

2 Timothy 2:2 – ang mga narinig nila sa mga apostol ay ipasa sa mga taong tapat.

At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba.

2 Timothy 1:6 – ang pagpapasa ng karapatan ay ginagawa sa pagpapatong ng kamay.
Dahil dito ay ipinaaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Dios, na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay.

1 Timothy 4:14 – hindi lamang kamay ng mga apostol pati kamay ng mga presbitero.
Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo’y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero.

1 John 2:19 – ang mga taong lumabas sa samahan ng mga apostol ay hindi sa kanila.
Sila’y nangagsilabas sa atin, nguni’t sila’y hindi sa atin; sapagka’t kung sila’y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni’t nangagsilabas, upang sila’y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin.

Acts 15:22 – naglagay ang mga apostol ng mga elders/presbyter/priest/pastor.
Nang magkagayo’y minagaling ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesia, na magsihirang ng mga tao sa kanilang magkakasama, at suguin sa Antioquia na kasama ni Pablo at ni Bernabe; si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas na mga nangungulo sa mga kapatid:

Acts 14:23 – naglagay ang mga apostol ng mga elders upang ipagpatuloy ang gawain.
At nang makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawa’t iglesia, at nang makapanalanging may pagaayuno, ay ipinagtagubilin sila sa Panginoong kanilang sinampalatayanan.

Titus 1:5 – ang utos ng mga apostol maglagay ng mga elders sa bawat bayan.
Dahil dito’y iniwan kita sa Creta, upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang, at maghalal ng mga matanda sa bawa’t bayan, na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo;

Aling mga simbahan sa ating panahon ang may valid na apostolic succession?

1. Roman Catholic Church
2. Orthodox churches
3. Anglican churches
4. Episcopal churches
5. Lutheran churches
6.Old Catholic Churches

Saang sanga ng apostolic succession nabibilang ang aming iglesia?

Apostolic Succession ni Bishop Richard Mickley
Apostolic Succession ni Archbishop Jim Burch – Roman Catholic, Old Catholic, Orthodox, Antioch Succession

Holy Union at Tagaytay City – January 14, 2012

We want to praise God for the blessing and the honor of uniting this beautiful couple. This marks the 41st Holy Union Rite done by our church for the GLBTI community in the Philippines. Every Holy Union is a proclamation of Marriage Equality in our country.  International Human Rights Law “Yogyakarta Principles” have already declared that “Every Human Beings has the right to found a family regardless of sexual orientation or gender identity” – Yogyakarta Principle 24

This slideshow requires JavaScript.